Algemene voorwaarden


William Linthout Fotografie

Dronkenborrestraat, 43

1741 Wambeek (Ternat)

KBO nr. 0685 614 113

 

1.     De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.

2.     De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

3.     De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.

4.     Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag kan de overeenkomst eenzijdig verbroken worden met verlies van het voorschot.

5.     Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.

6.     Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum. Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.

7.     Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

8.     Alle aanbiedingen en offertes van William Linthout Fotografie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan William Linthout Fotografie. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

9.     Beeldmateriaal gemaakt door William Linthout Fotografie kan ter allen tijden gepubliceerd worden op zijn Website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

10. De foto's die gemaakt worden door William Linthout Fotografie worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de particuliere klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de particuliere klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Voor B2B mogen de foto’s door de klant gebruikt worden voor eigen reclame en voor het eigen bedrijf maar als derden deze foto’s willen gebruiken of publiceren moeten ze toestemming hebben van de fotograaf (William Linthout Fotografie) tegen een eventuele gepaste vergoeding of naamsvermelding van de fotograaf (William Linthout Fotografie).

11. De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

12. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

13. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

14. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

15. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

16. Wanneer de fotograaf een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, ziekte, ongeval of een andere gegronde reden, dan zal de fotograaf de klant zo vlug als mogelijk hiervan verwittigen doch de klant kan hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen. De fotograaf zal, als hij in de fysieke mogelijkheid is, helpen om een oplossing of een vervanger voor te stellen.

17. Bij huwelijks- bedrijfs- en eventfotografie zal er bij de getekende overeenkomst een voorschot van 25% van het totaalbedrag gefactureerd worden dat bij eventuele annulatie niet terug betaalbaar zal zijn.

18. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het Gerechtelijke Arrondissement Halle-Vilvoorde.