PRIVACY VERKLARING van “William Linthout Fotografie”                    

“William Linthout fotografie” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

“William Linthout Fotografie”

Dronkenborrestraat 43, 1741 Ternat.

Mail: wlfotografie@telenet.be

Telefoon: 02/582.04.24

Mobiel: 0468/14.55.63

Ondernemingsnummer: BE0685.614.113

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door “William Linthout Fotografie” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Afspraken maken omtrent de contractuele overeenkomst voor het verstrekken van fotografiediensten.
  • Versturen van de fotografische beelden.
  • Versturen van offertes en facturen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken :

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, BTW nr.
  • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

  • De gegevens die u aan ons geeft worden nooit aan derde partijen verstrekt.
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
  • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

William Linthout Fotografie gebruikt cookies voor statistieken aantal bezoeken website.

Bewaartermijn:

William Linthout Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

William Linthout Fotografie neemt de bescherming serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wlfotografie@telenet.be

Wijziging privacy statement:

"William Linthout Fotografie" kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


De laatste wijziging gebeurde op 29 januari 2023.